Saluki-InfoWorld

Deutschland

CAC Erkrath-Hochdahl 29.08.2021 - Fr. Soete/BE

 

 

Richter Fr.D.Soete,B  
Klasse Nationalität Wertung
     
Rüden    
 
Veteranenklasse    
Al´Sarif Kambizes D V1 VetVDH VetCAC BR VetBOB BOB
Jugendklasse    
Tarik Jadugar Har Kala Rachi B V1 JVDH JCAC
Shah Jahan Sawahin D V2 R-JVDH R-JCAC
Syrus Kabir Kambizes D V3
Gebrauchshundeklasse    
Re-Harachte Charis Ibn Maharadja D V1 VDH R-CAC
Offene Klasse    
Oriental Qayan Maydan Shahr B V1 VDH CAC
Re-Harachte Efendi-Eray D V2 R-VDH
Amal Hayati Suwayd Al Malik B V3
Re-Harachte Eyman D V4
Re-Harachte Cabir Jabbar D V
Noushzad Farib Ibn Garim D V
Re-Harachte Esad D V
Qilian Sawahin D V
Hündinnen    
   
Veteranenklasse    
Alisha Saida Kambizes D V1 VetVDH VetCAC
Jüngstenklasse    
Re-Harachte Faliah D VVSP1 JüngBOB
Yo´haan´naah Al Asmaanii D VVSP2
Jugendklasse    
Tire Amali Jadu Har Kala Rachi B V1 JVDH JCAC JBOB
Suyana Sawahin D V2 R-JVDH R-JCAC
Zwischenklasse    
Rhyana Sawahin D V1 VDH
Rehaneh Sawahin D V2 R-VDH
D´Aaliyah Diala Djannah al Badaia D V3
Championklasse    
A´isha von der Irminsul D V1 VDH
Gebrauchshundeklasse    
Qariy Ruquayya Hadi el Basher B V1 VDH
Offene Klasse    
Parsa Parisa Har Kala Rachi B V1 VDH CAC BH BOS
Carisma al Badaia D V2 R-VDH R-CAC
Al Sayad Parfait Isis Miss California D V3
Priyajyoti Sawahin D V4
Karissa-Indira von Astrachan D V
Afriti La´iqa Najiha B V
Amal Hayati Sheherazade Bint Orayah B V
Re-Harachte Elahe-Elin D V
Annasui Del Borghino D V
Aktuelle Seite: Start Ergebnisse 2021 CAC Erkrath-Hochdahl 29.08.2021 - Fr. Soete/BE